RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  13 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงานเลขาธิการนายกรฐมนตรี

  ประกาศสำนักงานเลขาธิการนายกรฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่่ระบบงานคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่่ช่างคอมพิวเตอรื ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  19 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมพัฒนาที่ดิน

  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  19 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร สำนักอนามัย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย จำนวน 3 อัตรา

  19 ชั่วโมงที่แล้ว
 • กรมทางหลวงชนบท

  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  19 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ จำนยน 46 ตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

  20 ชั่วโมงที่แล้ว
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  เมื่อวาน เวลา 10:51
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

  เมื่อวาน เวลา 10:45
 • อบต.ดอนกลอย

  อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นพนังานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 15 สิงหาคม 2557

  เมื่อวาน เวลา 10:37