RUBOOK.com กดสั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ

ข่าวงานราชการ เปิดสอบ

 • จังหวัดกาญจนบุรี

  ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1 ชั่วโมงที่แล้ว
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 13:19
 • สำนักงาน ปปง.

  สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 13:10
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 13:01
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา

  โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 12 อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 12:50
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

  วันศุกร์ เวลา 12:37
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าพนักงานข่าวปฏิบัติงาน

  วันศุกร์ เวลา 11:18
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557

  วันศุกร์ เวลา 11:07
 • กรมวิชาการเกษตร

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม -5 กันยายน 2557

  วันศุกร์ เวลา 10:50